Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)

Poprawa efektywności energetycznej i środowiskowej procesu spiekania rud żelaza poprzez opracowanie innowacyjnej technologii granulowania podziarna koksiku
cele projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii granulowania podziarna koksiku, która zapewni poprawę efektywności energetycznej i środowiskowej procesu spiekania rud żelaza.

planowane efekty

Planowany w ramach projektu zakres badań B+R pozwoli na opracowanie docelowej technologii granulowania podziarna koksiku w celu zwiększenia efektywności energetycznej i środowiskowej procesu spiekania, ze sprawdzeniem jej w warunkach rzeczywistych.

wartość projektu20 020 202,56 zł
wkład Funduszy Europejskich8 339 458,27 zł
Opracowanie i demonstracja inteligentnego układu chłodzenia agregatu hutniczego poprzez zamknięcie i integrację obiegów wodnych przy zwiększeniu niezawodności eksploatacji procesu metalurgicznego oraz poprawie efektywności wykorzystania przemysłowej wody chłodzącej
cele projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których wynikiem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania techniczno-technologicznego z zakresu chłodzenia hutniczych agregatów produkcyjnych (wraz z demonstracyjną instalacją chłodzenia).

planowane efekty

W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowe rozwiązanie systemu chłodzenia  Wielkiego Pieca z wykorzystaniem zoptymalizowanej, inteligentnej płyty chłodzącej z dodatkowym obiegiem medium chłodzącego, powstałej w wyniku procesu optymalizacji numerycznej będącej wynikiem prac badawczych.

wartość projektu78 903 456,99 zł
wkład Funduszy Europejskich31 902 657,44 zł
Opracowanie i demonstracja innowacyjnej dwuetapowej technologii oczyszczania gazu wielkopiecowego spełniającej założenia minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów w postaci szlamów, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania pyłów oraz spełniającej wymagania technologiczne do dalszego energetycznego zagospodarowania gazu wielkopiecowego
cele projektuCelem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których wynikiem będzie demonstracyjna technologia, która pozytywnie oddziałuje na środowisko poprzez czystszy proces produkcji surówki żelaza z jednoczesnym odzyskiem energii ciśnienia gazu wielkopiecowego.                                                                                              
planowane efektyW wyniku realizacji proponowanego projektu powstanie kompleksowe rozwiązanie dwustopniowego odpylania gazu wykorzystującego odpylacz cyklonowy i skruber z regulacją ciśnienia gardzielowego.                                                                            
wartość projektu103 774 422,07 zł
wkład Funduszy Europejskich  42 326 978,35 zł
Modelowanie procesów cieplno-chemicznych reaktora metalurgicznego z wykorzystaniem nowoczesnych systemów automatyczno-informatycznych
cele projektu

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których wynikiem będzie opracowanie inteligentnego systemu wspomagania technologii prowadzenia pieców szybowych działających w przeciwprądzie, opartych na modelach matematycznych opisujących dwupłaszczyznowy rozwój procesów cieplno-chemicznych.

planowane efekty

W efekcie realizacji projektu powstanie kompleksowe rozwiązanie techniczno-technologiczne, inteligentna technologia wspomagania procesu produkcji dla wielkiego pieca, charakteryzująca się znaczącym obniżeniem zużycia paliwa oraz wynikającym z tego obniżeniem emisji CO2.

wartość projektu19 884 432,27 zł
wkład Funduszy Europejskich  8 592 310,38 zł
Niezawodne i trwałe w eksploatacji, nowoczesne szyny kolejowe o długości 120 m, charakteryzujące się wysokimi właściwościami mechanicznymi, dużą odpornością na pękanie oraz zmodyfikowaną mikrostrukturą materiału w wyniku modernizacji procesu chłodzenia po walcowaniu
cele projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania przemysłowe i prace rozwojowe, których rezultatem będzie uzyskanie nowego produktu tj. szyn kolejowych o długości 120 m, posiadających znacząco lepsze właściwości użytkowe w stosunku do szyn standardowych w gatunku stali R260.

planowane efekty

W efekcie realizacji projektu powstanie nowy produkt - nowoczesne bezpieczne i niezawodne w eksploatacji szyny kolejowe posiadające wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1175 MPa, twardość na powierzchni tocznej minimum 350 HBW, odporność na kruche pękanie KIC średnia wartość 32 MPa·m½, strukturę drobnopłytkowego perlitu, w której odległość między płytkami cementytu będzie wynosiła poniżej 0,15 μm, a wytrzymałość zmęczeniowa uzyskana w badaniu próbek okrągłych (wg PN-EN 13674-1:2011 + A1:2017) przekroczy 10 mln cykli obciążenia.

wartość projektu105 121 392,05 zł
wkład Funduszy Europejskich  42 510 920,65 zł
Innowacyjna technologia redukcji zawartości NOx w spalinach z dużych źródeł spalania zasilanych gazem koksowniczym
cele projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii redukcji zawartości NOx w spalinach z gazu koksowniczego w wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych Koksowni Zdzieszowice

planowane efekty

Redukcja zawartości NOx do poziomu poniżej 100 mg/Nm3 w spalinach z spalania gazu koksowniczego w rezultacie opracowana i przetestowana na prototypowej instalacji pilotażowej innowacyjnej technologii redukcji zawartości NOx

wartość projektu67 470 952,44 zł
wkład Funduszy Europejskich27 833 197,17 zł
Demonstracyjna technologia oczyszczania spalin z taśmy spiekalniczej DL 2 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej spełniająca wymagania Najlepszych Dostępnych Technik BAT w odniesieniu do produkcji żelaza i stali
cele projektuCelem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a następnie wytworzenie demonstracyjnej instalacji oczyszczającej spaliny z taśmy spiekalniczej DL2.
planowane efektyNajważniejszym rezultatem projektu będzie znacząco ulepszona technologia oczyszczania spalin, która pozytywnie oddziałuje na środowisko poprzez czystszy proces produkcji spieku wielkopiecowego. Zostanie ona wdrożona do działalności gospodarczej ArcelorMittal Poland S.A.
wartość projektu90 747 174,20 zł
wkład Funduszy Europejskich36 675 564,40 zł
Interoperacyjne szyny kolejowe o standardowych i podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych przeznaczone do budowy linii kolejowych dużych i konwencjonalnych prędkości
cele projektuZamierzeniem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu wdrożenie do produkcji interoperacyjnego i bezpiecznego produktu jakim są szyny kolejowe o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych.
planowane efektyW efekcie realizacji projektu powstanie nowy produkt – szyny kolejowe charakteryzujące się niskim poziomem naprężeń własnych w stopie szyny, lepszym poziomem falistości pionowej oraz zmniejszonym poziomem magnetyzmu szczątkowego. Uzyskanie założonych wartości falistości, naprężeń własnych w stopie szyny oraz magnetyzmu szczątkowego będzie przesłanką do wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych do produkcji szyn kolejowych w Zakładzie Walcownia Duża ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza. Przewiduje się, że po wdrożeniu nowej technologii nastąpi efekt dyfuzji do innych zakładów koncernu ArcelorMittal.
wartość projektu81 615 164,62 zł
wkład Funduszy Europejskich33 300 522,59 zł
Poprawa jakości i uzysku spieku wielkopiecowego oraz warunków pracy poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii zwiększającej powierzchnię roboczą taśmy spiekalniczej
cele projektuCelem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a następnie wdrożenie innowacyjnej technologii (innowacja procesowa) zwiększającej powierzchnię roboczą taśmy spiekalniczej.
planowane efektyRealizacja projektu pozwoli poprawić jakość spieku poprzez zmniejszenie ilości odsiewu spieku o 5%, zwiększyć produkcję spieku z 2,5 do 2,75 mln Mg/rok t.j. o 10% i ograniczyć zużycie drogich grudek żelaza o 0,2 mln Mg/rok. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo pracowników poprzez redukcję zdarzeń potencjalnie wypadkowych o 50% (z 6/rok do 3/rok). System ten będzie po raz pierwszy zastosowany w warunkach krajowych spiekalni rud żelaza.
wartość projektu75 939 675,29 zł
wkład Funduszy Europejskich30 692 054,56 zł
Optymalizacja składu ziarnowego mieszanki węglowej dla baterii zasypowej w celu utrzymania parametrów jakościowych koksu oczekiwanych przez odbiorców przy równoczesnym obniżeniu kosztu wytworzenia mieszanki
cele projektuZamierzeniem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu ustalenia optymalnego składu ziarnowego mieszanki węglowej oraz technologii jej uzyskiwania.
planowane efektyPlanowanym efektem jest wykorzystanie istniejącego potencjału w zakresie optymalizacji składu ziarnowego, który umożliwi wzrost gęstości nasypowej i wpłynie na poprawę własności plastycznych uzyskanej mieszanki. Poprawa własności mieszanki przekłada się na poprawę jakości produkowanego koksu i w rezultacie umożliwia wzrost udziału w mieszankach tańszych krajowych węgli gazowo-koksowych typu 34 w miejsce droższych krajowych i importowanych węgli typu 35. Spodziewany zakres substytucji to ok. 3-5%, co obniży jednostkowy koszt mieszanki wsadowej przy produkcji koksu tej samej jakości.
wartość projektu4 025 995,51 zł
wkład Funduszy Europejskich1 981 684,25 zł
Wykorzystanie mieszadeł elektromagnetycznych na żyłach maszyny do ciągłego odlewania wyrobów długich w celu produkcji nowego gatunku stali przeznaczonego na steel cord
cele projektuZamierzeniem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu rozwoju nowego dla ArcelorMittal Poland S.A. gatunku stali, który będzie zastosowany do produkcji steel cordu.
planowane efektyDzięki realizacji prac zaplanowanych w projekcie, ArcelorMittal Poland S.A. będzie jedynym w Polsce dostawcą stali, która spełnia wszystkie wymagania jakościowe i może zostać wykorzystana do produkcji wysokojakościowego materiału pod zastosowanie na steel cord.
wartość projektu11 341 038,50 zł
wkład Funduszy Europejskich4 589 784,78 zł
Opracowanie optymalnego modelu logistycznego i modelu chłodzenia na składzie przed linią wytrawialni w zakładzie Walcowni Zimnej ArcelorMittal Poland S.A.
cele projektuZamierzeniem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania hybrydowego systemu komputerowego, który oferował będzie holistyczne podejście do rozwiązania problemów logistyki magazynowej poprzez zaprojektowanie i implementację zintegrowanego modelu śledzenia materiału, logistyki oraz symulacji numerycznych.
planowane efektyW efekcie realizacji projektu zoptymalizowana zostanie logistyka magazynowa w obszarze składowania kręgów gorącowalcowanych przed linią wytrawiania walcowni zimnej. Składa się na to rozwiązanie problemu logistycznego poruszania się wielu suwnic jednocześnie, dostarczania i identyfikowania materiału w postaci kręgów, rozmieszania i przemieszczania kręgów w obrębie magazynu i ostatecznie dostarczanie kręgów do linii wytrawiania. Optymalne rozwiązanie tak kompleksowego problemu obarczone jest dodatkowo koniecznością numerycznego rozwiązania problemu umożliwiającego oszacowanie czasu stygnięcia kręgów przy założeniu różnej konfiguracji składowania kręgów w kilku warstwach.
wartość projektu9 356 975,25 zł
wkład Funduszy Europejskich3 945 460,06 zł
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyzacji załadunku wagonów i badań koksu z wykorzystaniem zaawansowanych baz danych i systemów informatycznych
cele projektuZamierzeniem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania koncepcji kompleksowego systemu automatyzacji procesu załadunku i badania koksu.
planowane efektyW efekcie realizacji projektu zostanie zaprojektowania oraz przetestowana zintegrowana linia załadunkowo-badawcza (linia pilotażowa). Linia pilotażowa wyposażona będzie w urządzenia do automatycznego załadunku koksu do wagonów, poboru i transportu próbek koksu, przygotowania reprezentatywnych próbek i dalszej ich analizy, w celu przeprowadzenia badań fizykochemicznych niezbędnych do oceny właściwości i jakości koksu. Moduł identyfikacji wizualnej umożliwi rozpoznawanie i śledzenie wagonów. Zintegrowany system sterowania pozwoli na kontrolę i optymalizację procesu, wraz z możliwością generowania kompletnej dokumentacji wysyłkowej produktu.
wartość projektu10 610 121,51 zł
wkład Funduszy Europejskich4 468 152,97 zł
Innowacyjna stal wysokokrzemowa z regulowaną niską zawartością zanieczyszczeń i wtrąceń niemetalicznych o kontrolowanej morfologii oraz odpowiednim poziomie inhibitora AlN z przeznaczeniem na wysokojakościowe blachy transformatorowe
cele projektuCelem projektu jest opracowanie innowacyjnej stali elektrotechnicznej nowej generacji, o wysokiej przenikalności magnetycznej z ziarnem zorientowanym przeznaczonej na blachy transformatorowe (gatunki typu HGO), wraz z technologią jej wytapiania w konwertorze, obróbki pozapiecowej uwzględniającej próżniowe odgazowanie stali, technologię ciągłego odlewania wlewków płaskich i walcowania ich na gorąco na półwyrób do dalszego przerobu.
planowane efektyW efekcie realizacji projektu powstanie nowy produkt – stal na blachy transformatorowe nowej generacji, o wysokiej indukcji i małej stratności (odpowiednio 1,9 T i 0,8 W/kg). Uzyskanie takich właściwości wymaga, aby stal charakteryzowała się wysoką czystością pod względem zawartości tlenu, wodoru i siarki oraz regulowaną zawartością azotu i pierwiastków gwarantujących utworzenie inhibitorów rozrostu ziaren.
wartość projektu81 489 829,93 zł
wkład Funduszy Europejskich33 112 235,93 zł
Innowacyjne i bezpieczne szyny kolejowe z niskim poziomem naprężeń własnych w stopie szyny
cele projektuCelem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a następnie wdrożenie do produkcji innowacyjnego i bezpiecznego produktu tj. szyn kolejowych charakteryzujących się niskim poziomem naprężeń szczątkowych w stopie szyny.
planowane efektyW efekcie realizacji projektu powstanie nowy produkt – szyny kolejowe o poziomie naprężeń szczątkowych w stopie w wysokości 120 MPa +/ - 25 MPa (dopuszczalna maksymalna wartość wg normy PN-EN 13674-1:2011 wynosi 250 MPa)
wartość projektu3 790 108,23 zł
wkład Funduszy Europejskich1 733 043,29 zł
Nowe wyroby kolejowe w Hucie Królewskiej
cele projektuCelem projektu jest opracowanie technologii produkcji, a następnie wdrożenie sześciu nowych wyrobów kolejowych walcowanych w warunkach ArcelorMittal Zakład Huta Królewska.
planowane efektyW efekcie realizacji projektu powstaną nowe produkty, które stanowić będą rozszerzenie asortymentu produkcyjnego przedsiębiorstwa z przeznaczeniem zarówno na rynek krajowy jak również na inne rynki europejskie przy spełnieniu właściwych norm (EN 13674). Opracowywana technologia produkcji będzie charakteryzowała się zmniejszonym zużyciem materiałów biorących udział w procesie produkcyjnym (np. walców i osprzętu walcowniczego).
wartość projektu13 029 643,38 zł
wkład Funduszy Europejskich5 354 357,38 zł
Opracowanie innowacyjnych powłok Zn-Mg-Al do produkcji blach poddawanych ciągłemu cynkowaniu ogniowemu
cele projektuCelem projektu jest opracowanie nowej powłoki na bazie stopu Zn-Mg-Al nanoszonej na blachę stalową w ciągłym procesie cynkowania ogniowego.
planowane efektyW efekcie realizacji projektu powstanie nowa powłoka, której odporność korozyjna będzie znacznie lepsza w porównaniu do standardowych powłok cynkowniczych. Pozwoli to na stosowanie cieńszych powłok metalicznych podczas procesu produkcyjnego, przy zachowaniu wszystkich własności (w tym odporności korozyjnej) wyrobu gotowego. Wyniki projektu będą stanowiły istotny wpływ w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
wartość projektu21 861 049,82 zł
wkład Funduszy Europejskich14 176 013,28 zł
Opracowanie i walidacja komputerowego modelu wspomagania zarządzania gospodarką gazową z możliwością optymalizacji w ArcelorMittal Poland SA - Oddział w Dąbrowie Górniczej
cele projektuCelem projektu jest opracowanie i walidacja komputerowego modelu wspomagania zarządzania gospodarką gazową z możliwością optymalizacji w ArcelorMittal Poland SA - Oddział w Dąbrowie Górniczej.
planowane efektyW efekcie realizacji projektu – po wdrożeniu opracowanego i zwalidowanego modelu wspomagania zarządzania gospodarką gazową – praca Huty zostanie znacznie usprawniona. Lepsze zagospodarowanie nadwyżek gazów poprocesowych pozwoli m.in. na ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych, racjonalizację zużycia zasobów naturalnych, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, oraz poprawę konkurencyjności prowadzenia działalności gospodarczej.
wartość projektu4 805 380,05 zł
wkład Funduszy Europejskich2 973 656,86 zł

Zaproszenia do składania ofert - usługi B+R

27.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zapytania ofertowego nrAMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

14.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/6/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/5/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/6/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

29.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/3/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta CIM-mes Projekt Sp z o.o.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

28.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/9/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Politechniki Śląskiej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

28.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/4/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

14.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/6/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

4.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

17.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

17.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.2/2017_PBSE została wybrana oferta Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

17.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/8/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/7/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/4/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/3/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Politechniki Śląskiej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

19.10.2017

Szanowni Oferenci,

Z uwagi na konieczność zastosowania w zaproszeniach do składania ofert kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV, w dniu 19.10 2017 opublikowaliśmy zaktualizowaną treść zaproszeń.

Zaktualizowane dokumenty zawierają wyszczególnienie kodów CPV w treści opisu przedmiotu zaproszenia do składania ofert:

 „Kod CPV (nazwa kodu): 73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze); 73100000-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe); 73200000-4 (Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju); 73300000-5 (Projekt i realizacja badań oraz rozwój)”

W związku z faktem, że powyższa aktualizacja nie prowadzi do zmiany charakteru zaproszenia (od samego początku zapraszaliśmy do składania ofert na wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do realizacji poszczególnych projektów), a jedynie uszczegóławia tę kwestię, a także z uwagi na krótki okres od momentu upublicznienia pierwotnej wersji zaproszeń do ich aktualizacji, zadecydowaliśmy co następuje:

1) w przypadku wyemitowanych już zaproszeń z minimum 30-dniowym terminem składania ofert od momentu ich upublicznienia – pozostawiliśmy pierwotnie ustalony termin składania ofert z uwagi na niewielki limit czasowy na współpracę z potencjalnie wybranym wykonawcą od momentu jego wyboru do chwili złożenia wniosku do NCBiR. W tym przypadku uważamy, że potencjalni Oferenci, który zobaczą zaktualizowane zaproszenie do składania ofert w dniu dzisiejszym (19.10.2017) nadal mają wystarczająco dużo czasu na złożenie swojej oferty;

2) w przypadku wyemitowanych już zaproszeń z minimum 7-dniowym terminem składania ofert od momentu ich upublicznienia – postanowiliśmy, że bieg terminu składania ofert zaczniemy liczyć od nowa.

Wszystkie niewyemitowane jeszcze zaproszenia będą już posiadały w/w wyszczególnienie kodów CPV w treści opisu przedmiotu zaproszenia do składania ofert.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Informujemy ponadto, że w związku z ogłoszonymi przez Spółkę zapytaniami ofertowymi nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.2/2017_PBSE ; AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL ; AMP/Oferta/3/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL ; AMP/Oferta/4/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL ; AMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka ; AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL ; AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL oraz AMP/Oferta/6/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL , zastosowane kryteria oceny ofert w zakresie doświadczenia i kwalifikacji personelu wykonującego zamówienie są bezpośrednio związane ze specyfiką przedmiotowego postępowania i mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Usługi badawczo – rozwojowe, które są przedmiotem wszczętych postępowań są jednym ze szczególnych obszarów zamówień (jako szeroko rozumianego katalogu usług intelektualnych), do których pożądane jest ze względu na ich przedmiot zamówienia zastosowanie kryterium oceny ofert odnoszących się do doświadczenia oraz kwalifikacji personelu wykonawcy. W ramach wszczętych postępowań, kwalifikacje zatrudnionego personelu mają bezpośredni i newralgiczny wpływ na poziom realizacji zamówienia. W związku z powyższym, podobne kryteria oceny ofert mogą zostać zastosowane również w przyszłych zaproszeniach do składania ofert.

Zaproszenia do składania ofert w ramach realizowanych projektów

21.12.2018

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy (zgodnie z DDP Incoterms 2010) 6 walców staliwnych do przeprowadzenia prób prostowania do ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/167/2018

18.10.2018

Zapytanie ofertowe w zakresie wstępnego oszacowania wartości dot. zakupu i dostawy (zgodnie z DDP Incoterms 2010) 6 walców staliwnych do przeprowadzenia prób prostowania do ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/167/2018

07.09.2018

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Numer NiNa/SzR/2/POIR_2/1.2/2016

20.07.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy 7 rolek prostownicy pionowej i 9 rolek prostownicy poziomej do przeprowadzenia prób prostowania
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/167/2018

26.06.2018

NiNa/SzR/1/POIR_2/1.2/2016 [szacowanie wartości zamówienia / estimating the value of the order]

19.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/0173/2019
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

18.04.2019

Zapytanie ofertowe dot. Wykonania i dostawy DDP (zgodnie z INCOTERMS 2010) kompletu osprzętu walcowniczego i kompletu osprzętu dla urządzeń prostujących w celu uruchomienia walcowania nowej szyny 50E2 w ARCELORMITTAL POLAND S.A., ODDZIAŁ - Huta Królewska, Chorzów.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/0173/2019

Zmiana w Załączniku nr 2 – Specyfikacja techniczna.

04.04.2019

Zapytanie ofertowe dot. Wykonania i dostawy DDP (zgodnie z INCOTERMS 2010) kompletu osprzętu walcowniczego i kompletu osprzętu dla urządzeń prostujących w celu uruchomienia walcowania nowej szyny 50E2 w ARCELORMITTAL POLAND S.A., ODDZIAŁ - Huta Królewska, Chorzów.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/0173/2019

08.03.2019

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010) 4 walców staliwnych w celu uruchomienia walcowania nowej szyny 50E2 do ArcelorMittal Poland SA, oddział Huta Królewska, Chorzów.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/0173/2019

08.03.2019

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010) 4 walców stalowych kutych w celu uruchomienia walcowania nowej szyny 50E2 do ArcelorMittal Poland SA, oddział Huta Królewska, Chorzów.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/0173/2019

07.01.2019

Informacja o wyniku postępowania nr 1/0173/2018 na wykonanie i dostawę (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010) osprzętu walcowniczego i osprzętu dla urządzeń prostujących w celu uruchomienia walcowania nowej szyny P50 w Hucie Królewska w ArcelorMittal Poland S.A. Chorzów.

23.10.2018

Zapytanie dot. Wykonania i dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010) osprzętu walcowniczego i osprzętu dla urządzeń prostujących w celu uruchomienia walcowania nowej szyny P50 w Hucie Królewska w ArcelorMittal Poland S.A. Chorzów.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0173/2018

12.09.2018

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NWKwHK/SzR/1/POIR_2.1/2018

21.11.2018

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu pomiarowego grubości powłoki cynkowej na Linii Ocynkowania w ArcelorMittal Poland S.A. Świętochłowice.

20.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/0176/2018 / REQUEST FOR QUOTATION no. 5/0176/2018
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA/ INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING

29.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/0176/2018 / REQUEST FOR QUOTATION no. 5/0176/2018
Formularz pytań i odpowiedzi / Questions and answers

26.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/0176/2018 / REQUEST FOR QUOTATION no. 5/0176/2018
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT dla zapytania ofertowego nr 5/0176/2018 // EXTENSION OF BID SUBMISSION DEADLINE for the tender procedure no. 5/0176/2018

21.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/0176/2018

21.11.2018

REQUEST FOR QUOTATION no. 5/0176/2018

05.11.2018


22.10.2018

SmartHDGcoating/SzR/4/POIR_2/1.2/2016 [szacowanie wartości zamówienia / estimating the value of the order]

18.09.2018


26.07.2018

System pomiarowy grubości powłoki cynkowej na Linii Ocynkowania w ArcelorMittal Poland S.A. Świętochłowice / zinc layer thickness measurement system for Hot Dip Galvanizing Line at ArcelorMittal Poland S.A Świętochłowice

15.11.2018

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup, dostawy (zgodnie z DDP Incoterms 2010) i uruchomienia systemu pomiarowego grubości powłoki cynkowej na Linii Ocynkowania w ArcelorMittal Poland S.A. Świętochłowice.

28.08.2018

Przedłużenie dot. przetargu nr 2/0176/2018 - dotyczy zakupu, dostawy (zgodnie z DDP Incoterms 2010) i uruchomienia systemu pomiarowego grubości powłoki cynkowej na Linii Ocynkowania w ArcelorMittal Poland S.A. Świętochłowice.

23.08.2018

Formularz pytań i odpowiedzi / Questions and answers - 2/0176/2018

26.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/0176/2018
REQUEST FOR QUOTATION no. 2/0176/2018

26.06.2018

SmartHDGcoating/SzR/3/POIR_2/1.2/2016 [szacowanie wartości zamówienia / estimating the value of the order]

22.06.2018

zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji i uruchomienia wanny nr 1 na linii ocynkowania w ArcelorMittal Poland S.A. Świętochłowice

30.10.2018

Informacja o wyniku postępowania_1_0176_2018_ // Information about the result of the tender_1_0176_2018

10.08.2018

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / EXTENSION OD BID SUBMISSION DEADLINE

17.07.2018

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / EXTENSION OD BID SUBMISSION DEADLINE

13.07.2018

Formularz pytań i odpowiedzi / Questions and answers - 1/0176/2018

22.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0176/2018
REQUEST FOR QUOTATION no. 1/0176/2018

08.03.2018

SmartHDGcoating/SzR/1/POIR_2/1.2/2016 [szacowanie wartości zamówienia / estimating the value of the order]


15.12.2020

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia jednego audytu zewnętrznego projektu nr POIR.01.02.00-00-0169/16 została wybrana oferta firmy Auditores Audyt, Doradztwo Prawne i Gospodarcze Przemysław Ura.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

20.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi przeprowadzenia jednego audytu zewnętrznego projektu nr POIR.01.02.00-00-0169/16

03.04.2019

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ORAZ WYŁONIENIU WYKONAWCY W ZAKRESIE USŁUG BADAWCZYCH I EKSPERYMENTALNO-ROZWOJOWYCH w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0169/16;

02.01.2019

Odpowiedzi na pytania otrzymane w ramach postępowania 1/0169/2018

17.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0169 /2018 / REQUEST FOR QUOTATION no. 1/0169/2018

Wykonanie prac badawczo – rozwojowych 

04.07.2018

GasManOpt/SzR/3/POIR_2/1.2/2016 [szacowanie wartości zamówienia / estimating the value of the order]

28.06.2018

GasManOpt/SzR/2/POIR_2/1.2/2016 [szacowanie wartości zamówienia / estimating the value of the order]

17.08.2018


23.04.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonania, dostawy DDP INCOTERMS 2010 - 16 szt. kadzi stalowniczych, nadzór nad montażem i uruchomieniem, sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla ArcelorMittal Poland S.A. Kraków

30.10.2018

Informacja o wyniku postępowania_2/0238/2018 // Information about the result of the tender_2/0238/2018 // kadzie/ladles

21.05.2018

KOMUNIKAT / INFORMATION

Komunikat dot. wprowadzonych w dniu 21 maja b.r. dwóch zmian do treści zapytania ofertowego nr 2/0238/2018

WAŻNE – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z wszczętym postępowaniem nr 2/0238/2018 niniejszym informujemy, iż wskazany w treści zapytania ofertowego termin składania ofert ulega zmianie. Termin składania ofert został wydłużony do 4 czerwca 2018r. do godziny 16:00. Mając na uwadze powyższe, zmianie ulega pkt. VII.1 zapytania ofertowego tj.:

Było:

„Oferty należy złożyć do dnia 24.05.2018r. do godz. 16:00”

Jest:

„Oferty należy złożyć do dnia 04.06.2018r. do godz. 16:00”

Informujemy jednocześnie, iż sposób składania ofert wskazany w pkt. VII zapytanie ofertowego nr 2/0238/2018 nie uległ zmianie. Informujemy jednocześnie, iż przedmiot zamówienia nie uległ zmianie.

UWAGA  - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z wszczętym postępowaniem nr 2/0238/2018 niniejszym informujemy, iż zmianie uległa treść:

Załącznika nr 6.1 do wzoru kontraktu na zakupy - Wzór gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu; Załącznika nr 6.2 do wzoru kontraktu na zakupy – Wzór gwarancji bankowej płatnej na pierwsze żądanie.

Wzór kontraktu na zakupy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/0238/2018.

Wprowadzona zmiana wynika z faktu konieczności ujednolicenia nazewnictwa jak również doprecyzowania zapisów gwarancji bankowych. Wprowadzona zmiana ma charakter porządkowy. W związku z powyższym, niniejsza zmiana dot. ujednolicenia nazewnictwa została wprowadzona również w treści:

- Specyfikacji technicznej;

- Kontraktu na zakupy (w tym w załączniku nr 2, 3 oraz 6);

W związku z wprowadzonymi zmianami, publikujemy dokumenty, w ramach których wprowadzono w/w modyfikacje. Wprowadzone zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

Informujemy jednocześnie, iż przedmiot zamówienia nie uległ zmianie. Informujemy również, iż pozostałe zapisy zapytania ofertowego (oprócz w/w treści) nie uległy zmianie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We would like to inform You about new announcement regarding two changes introduced on 21 May, related to the content of procedure No. 2/0238/2018.

IMPORTANT - CHANGE THE DATE FOR SUBMITTING OFFERS

In connection with the initiated procedure No. 2/0238/2018, we hereby inform that the deadline for submitting bids indicated in the content of Request for Quotation has changed. The deadline for submission the offers is extended to June 4, 2018 until 16:00. Bearing in mind the above, changes refers to VII.1 of the request for quotation:
.. was:
"Offers must be submitted by 24/05/2018. until 16:00 "
….is
"Offers must be submitted by 04.06.2018. until 16:00 "

Please be informed, that at the same time, the manner of submitting offers indicated in point VII of Request for Quotation No. 2/0238/2018 has not changed. Please be advised that the subject of the order as well has not changed.

Important - CHANGE OF THE ANNEX TO THE REQUEST FOR QUOTATION

In connection with the initiated procedure No. 2/0238/2018, we hereby inform that the content has changed:

Annex No. 6.1 to the Contract for purchases - Model of bank guarantee for proper performance of the contract; Annex 6.2 to the Contract for purchases - A bank guarantee template payable on first demand.
The template of the contract for purchases is an Annex 5 to the Request for Quotation No. 2/0238/2018.

Introduced changes came from necessity of unifying the naming, as well as clarifying the provisions of bank guarantees. Introduced change has a ordinal character. In connection with above, this change related to unification of terminology has also been introduced in the content:
- Technical specification;
- Contract for Purchases (including Annexes 2, 3 and 6);

In connection with the introduced changes, we are publishing documents in which the above-mentioned modifications have been introduced. The introduced changes have been marked in red.

Please be informed, that the subject of the Request for Quotation has not changed. Please be informed, that the remaining records of the request for quotation (in addition to the above-mentioned content) have not changed.

23.04.2018

Zaproszenie do składania ofert
Request for Quotation

23.04.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wytworzenia, dostawy zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, zabudowy, montażu, próby, odbioru technicznego oraz przekazania do użytku instalacji Obróbki Próżniowej VTD

09.11.2018

Informacja o wyniku postępowania_1/0238/2018 // Information about the result of the tender_1/0238/2018 // VTD

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA
ZAPROJEKTOWANIE, WYTWORZENIE, DOSTAWY ZGODNIE Z DDP
INCOTERMS 2010, ZABUDOWY, MONTAŻ, PRÓBY, ODBIÓR TECHNICZNY ORAZ PRZEKAZANIE DO UŻYTKU INSTALACJI OBRÓBKI PRÓŻNIOWEJ VTD
(ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/0238/2018)
Informujemy, że w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna stal wysokokrzemowa z regulowaną niską zawartością zanieczyszczeń i wtrąceń niemetalicznych o kontrolowanej morfologii oraz odpowiednim poziomie inhibitora AlN z przeznaczeniem na wysokojakościowe blachy transformatorowe” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0238/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1 1 (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 2/1.1.1/2017) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Poland S.A. zakończyła postępowanie dotyczące zaprojektowania, wytworzenia, dostawy zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, zabudowy, montażu, próby, odbioru technicznego oraz przekazania do użytku instalacji Obróbki Próżniowej VTD bez dokonania wyboru oferty.
Podęta decyzja została procedowana na podstawie zapisu pkt. II.7 ppkt. b) zapytania ofertowego wskazującego, iż: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING
FOR ORDER PLACEMENT
FOR
DESIGN, MANUFACTURE AND DDP DELIVERY ACC. TO INCOTERMS 2010
ARCELORMITTAL POLAND S.A., INSTALLATION, ASSEMBLY, TESTING, TECHNICAL ACCEPTANCE AND COMMISSIONING OF THE VTD VACUUM TANK DEGASSER
(REQUEST FOR QUOTATION NO 1/0238/2018)
In relation to the implementation of the project “Innovative high-silicon steel with controlled low content of impurities and non-metallic inclusions of controlled morphology and appropriate level of AIN inhibitor, intended for high-quality transformer plates” (Application No.: POIR.01.01.01-00-0238/17), cofounded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, 1.1 1 (competition organized by the National Centre for Research and Development no. 2/1.1.1/2017) and in relation to the obligation to make purchases based on the most economically advantageous offer, observing the principles of fair competition, efficiency, transparency and clarity the company ArcelorMittal Poland S.A. has closed the tender related to design, manufacture and DDP delivery acc. to INCOTERMS 2010 ArcelorMittal Poland S.A., installation, assembly, testing, technical acceptance and commissioning of the VTD Vacuum Tank Degasser without choosing the winning offer.  
The decision has been made on the basis of the clause II.7 point b) of the request for quotation indicating that: „The Buyer reserves the right to close the procedure without the selection of any of the bids or cancellation of the procedure at any of its stages, without the indication of cause.

21.05.2018

KOMUNIKAT / INFORMATION

Komunikat dot. wprowadzonych w dniu 21 maja b.r. dwóch zmian do treści zapytania ofertowego nr 1/0238/2018

WAŻNE – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z wszczętym postępowaniem nr 1/0238/2018 niniejszym informujemy, iż wskazany w treści zapytania ofertowego termin składania ofert ulega zmianie. Termin składania ofert został wydłużony do 4 czerwca 2018r. do godziny 16:00. Mając na uwadze powyższe, zmianie ulega pkt. VII.1 zapytania ofertowego tj.:

Było:

„Oferty należy złożyć do dnia 24.05.2018r. do godz. 16:00”

Jest:

„Oferty należy złożyć do dnia 04.06.2018r. do godz. 16:00”

Informujemy jednocześnie, iż sposób składania ofert wskazany w pkt. VII zapytanie ofertowego nr 1/0238/2018 nie uległ zmianie. Informujemy jednocześnie, iż przedmiot zamówienia nie uległ zmianie.

UWAGA  - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z wszczętym postępowaniem nr 1/0238/2018 niniejszym informujemy, iż zmianie uległa treść:

Załącznika nr 6.1 do wzoru kontraktu na zakupy - Wzór gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu; Załącznika nr 6.2 do wzoru kontraktu na zakupy – Wzór gwarancji bankowej płatnej na pierwsze żądanie.

Wzór kontraktu na zakupy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/0238/2018.

Wprowadzona zmiana wynika z faktu konieczności ujednolicenia nazewnictwa jak również doprecyzowania zapisów gwarancji bankowych. Wprowadzona zmiana ma charakter porządkowy. W związku z powyższym, niniejsza zmiana dot. ujednolicenia nazewnictwa została wprowadzona również w treści:

- Zapytania ofertowego;

- Specyfikacji technicznej;

- Kontraktu na zakupy (w tym w załączniku nr 2, 3 oraz 6);

W związku z wprowadzonymi zmianami, publikujemy dokumenty, w ramach których wprowadzono w/w modyfikacje. Wprowadzone zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

Informujemy jednocześnie, iż przedmiot zamówienia nie uległ zmianie. Informujemy również, iż pozostałe zapisy zapytania ofertowego (oprócz w/w treści) nie uległy zmianie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We would like to inform You about new announcement regarding two changes introduced on 21 May, related to the content of procedure No. 1/0238/2018.

IMPORTANT - CHANGE THE DATE FOR SUBMITTING OFFERS

In connection with the initiated procedure No. 1/0238/2018, we hereby inform that the deadline for submitting bids indicated in the content of Request for Quotation has changed. The deadline for submission the offers is extended to June 4, 2018 until 16:00. Bearing in mind the above, changes refers to VII.1 of the request for quotation:
.. was:
"Offers must be submitted by 24/05/2018. until 16:00 "
….is
"Offers must be submitted by 04.06.2018. until 16:00 "

Please be informed, that at the same time, the manner of submitting offers indicated in point VII of Request for Quotation No. 1/0238/2018 has not changed. Please be advised that the subject of the order as well has not changed.

Important - CHANGE OF THE ANNEX TO THE REQUEST FOR QUOTATION

In connection with the initiated procedure No. 1/0238/2018, we hereby inform that the content has changed:

Annex No. 6.1 to the Contract for purchases - Model of bank guarantee for proper performance of the contract; Annex 6.2 to the Contract for purchases - A bank guarantee template payable on first demand.
The template of the contract for purchases is an Annex 5 to the Request for Quotation No. 1/0238/2018.

Introduced changes came from necessity of unifying the naming, as well as clarifying the provisions of bank guarantees. Introduced change has a ordinal character. In connection with above, this change related to unification of terminology has also been introduced in the content:
- Request for Quotation;
- Technical specification;
- Contract for Purchases (including Annexes 2, 3 and 6);

In connection with the introduced changes, we are publishing documents in which the above-mentioned modifications have been introduced. The introduced changes have been marked in red.

Please be informed, that the subject of the Request for Quotation has not changed. Please be informed, that the remaining records of the request for quotation (in addition to the above-mentioned content) have not changed.

17.05.2018

Opinia Geotechniczna / Geotechnical Opinion

W związku z wszczętym postępowaniem nr 1/0238/2018 w załączeniu udostępniamy dodatkową Opinię Geotechniczną pt. „GEOTECHNICAL OPINION AND DOCUMENTATION OF SUBSOIL INVESTIGATION as part of the investment project of construction of device for Vacuum Degassing of Steel for Melt Shop” wraz z Rysunkami Technicznymi.

Informujemy, iż przedmiot zamówienia nie uległ zmianie a w/w załączniki są dodatkowymi dokumentami mającymi na celu dokładniejsze oszacowanie kosztów inwestycji oraz wyeliminowanie związanych z tym ryzyk.

Informujemy również, iż pozostałe zapisy zapytania ofertowego w tym termin składania ofert nie uległy zmianom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

In connection with the procedure No 1/0238/2018 , we are publishing additional attachments - Geotechnical Opinion entitled „GEOTECHNICAL OPINION AND DOCUMENTATION OF SUBSOIL INVESTIGATION as part of the project for the Vacuum Degassing of Steel for Melt Shop” along with Technical Drawings (polish and English version).

Please be informed, that the subject of the Request for Quotation has not changed and attachments are additional documents which can help You to prepare the best commercial offer in case of costs and with this knowledge You can eliminate related risks.

Please be informed, that the remaining provisions of the request for quotation, as well deadline (date) for preparation the offer, have not changed.

23.04.2018

Zaproszenie do składania ofert
Request for Quotation

05.03.2018

V_SzR_2_POIR_2_1.1.1_2017 [szacowanie wartości zamówienia / estimating the value of the order]

05.03.2018

V_SzR_1_POIR_2_1.1.1_2017 [szacowanie wartości zamówienia / estimating the value of the order]

19.12.2019

Odpowiedzi na pytania otrzymane w ramach postępowania nr 1/0782/2019.

12.12.2019

Odpowiedzi na pytania otrzymane w ramach postępowania nr 1/0782/2019

05.12.2019

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia dla przetargu 01/0782/2019
 

30.10.2019

Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania i zabudowania nowego systemu odpylania dostosowanego do wymogów BAT (Best Available Technigues) poprzez budowę instalacji odpylania taśmy spiekalniczej DL-2 w Zakładzie Wielkie Piece w Dąbrowie Górniczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0782/2019

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy DDP (zgodnie z Incoterms 2020) i montażu 16 szt. (plus 1 chwytak zapasowy) chwytaków mechanicznych wraz z systemem zasilania i sterowania w ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.


20.12.2021

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 5/0784/2021 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 5/0784/2021

01.09.2021

Zmiana terminu składania ofert // Change of deadline for the offer submission

02.08.2021

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu systemu demagnetyzacji szyn kolejowych w rejonie wykańczalni szyn w ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej  //  Request for quotation concerning purchase of demagnetizing system for railway rails in the Rails Finishing Area in ArcelorMittal Poland S.A. division Dąbrowa Górnicza


18.03.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 4/0784/2021 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 4/0784/2021

19.08.2021

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 4/0784/2021, oraz formularz pytań i odpowiedzi  // Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 4/0784/2021, and Q&A Form

18.08.2021
Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 4/0784/2021 // Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 4/0784/2021

09.08.2021

Zmiana terminu składania ofert // Change of deadline for the offer submission of the RFQ

09.07.2021

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 4/0784/2021  - CPV  // Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 4/0784/2021 - CPV

08.07.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji bloku kontrolno – pomiarowego na wykańczalni szyn walcowni w Dąbrowie Górniczej  //  Request for quotation concerning modernization of Control Block in rails finishing area of the rolling mill in Dąbrowa Górnicza.


17.11.2021
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 3/0784/2021 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 3/0784/2021

28.06.2021
Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 3/0784/2021 // Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 3/0784/2021

22.06.2021

Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 3/0784/2021  //  Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 3/0784/2021

16.06.2021

Odpowiedzi na pytania otrzymane w ramach postępowania nr 3/0784/2021  //  Answers to questions received during the tender process no. 3/0784/2021

21.05.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące: zaprojektowanie, dostawa DDP (zgodnie z Incoterms 2020) i instalacja efektywnego układu, wspomagającego proces chłodzenia i stabilizacji szyn kolejowych po operacji walcowania na gorąco  //  Request for quotation concerning: design, delivery under DDP conditions (in accordance with Incoterms 2020) and installation of an effective system supporting the process of cooling and stabilizing railway rails after hot rolling


05.08.2021

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/0784/2021

Zaprojektowanie, dostawa DDP (zgodnie z Incoterms 2020) i instalacja efektywnego układu, wspomagającego proces chłodzenia i stabilizacji szyn kolejowych, po operacji walcowania na gorąco prowadzonego w ramach projektu.


30.04.2021

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2020), montażu oraz instalacji, uruchomienia i rozruchu 9-rolkowej prostownicy pionowej dla walcowni w Dąbrowie Górniczej  //  Request for quotation concerning design, delivery (in accordance with DDP INCOTERMS 2020), assembly and installation, commissioning and start-up of 9-roller vertical straightener at HSM in Dąbrowa Górnicza


15.10.2021

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  //  INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING

13.05.2021

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT dla zapytania ofertowego nr 1/0784/2021  // EXTENSION OF BID SUBMISSION DEADLINE for the tender procedure no. 1/0784/2021

28.04.2021

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT dla zapytania ofertowego nr 1/0784/2021  // EXTENSION OF BID SUBMISSION DEADLINE for the tender procedure no. 1/0784/2021

09.04.2021

Komunikat dot. zmiany terminu składania ofert dla postępowania nr 1/0784/2021  // Communique regarding the change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 1/0784/2021

12.03.2021

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0784/2021  // Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 1/0784/2021

10.03.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Treść jest w trakcie przygotowania.

18.03.2019

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWĘ, INSTALACJĘ ORAZ URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ DLA 6-ŻYŁOWEJ MASZYNY DO CIĄGŁEGO ODLEWANIA WYROBÓW DŁUGICH

W ArcelorMittal Poland S.A. DĄBROWA GÓRNICZA  

(zapytanie ofertowe nr 1/0210/2018)

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pt.: Wykorzystanie mieszadeł elektromagnetycznych na żyłach maszyny do ciągłego odlewania wyrobów długich w celu produkcji nowego gatunku stali przeznaczonego na steel cord” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0210/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 7/1.2/2017)  oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Poland S.A. anulowała postępowanie dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy, instalacji oraz uruchomienia urządzeń dla 6-żyłowej maszyny do ciągłego odlewania wyrobów długich w ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza bez dokonania wyboru oferty.

 

INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING

FOR ORDER PLACEMENT

FOR

DESIGN, MANUFACTURE DELIVERY, ERECTION AND COMMISSIONING OF DEVICES FOR 6-STRAND BILLET CONTINUOUS CASTING MACHINE AT

ARCELORMITTAL POLAND S.A. DĄBROWA GÓRNICZA

(REQUEST FOR QUOTATION NO 1/0210/2018)

In relation to the implementation of the project “Application of electromagnetic stirrers on the strands of a continuous billet casting machine in order to produce a new grade of steel designated for steel cord production” (Application No.: POIR.01.02.00-00-0210/17), co-funded by European Regional Development Fund and under Operational Program Smart Growth 2014-2020, Measure 1.2 “Sectoral programs R&D” (a competition organized by the National R&D Center no 7/1.2/2017) and in relation to the obligation to make purchases based on the most economically advantageous offer, observing the principles of fair competition, efficiency, transparency and clarity the company ArcelorMittal Poland S.A. has canceled the tender related to design, manufacture, delivery, erection and commissioning of devices for 6-strand billet continuous casting machine at ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza without choosing the winning offer.  

The decision has been made on the basis of the clause II.7 point b) of the request for quotation indicating that: „The Buyer reserves the right to close the procedure without the selection of any of the bids or cancellation of the procedure at any of its stages, without the indication of cause.

 

16.01.2019

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0210/2018

13.12.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy, instalacji oraz uruchomienia urządzeń dla 6-żyłowej
maszyny do ciągłego odlewania wyrobów długich w ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0210/2018

06.11.2018

PRZEDŁOŻENIE SZACOWANIA RYNKU 6-żyłowa maszyna do ciągłego odlewania wyrobów długich // MARKET ESTIMATION SUBMISSION 6-strand billet continuous casting machine

Informujemy, że czas składania ofert szacowania rynku został przedłużony do dnia 16.11.2018.

We would like to inform you that the time for submitting the market estimation has been extended until November 16, 2018

17.10.2018

8-żyłowa maszyna do ciągłego odlewania wyrobów długich - szacowanie wartości zamówienia // 8-strand billet continuous casting machine - estimating the value of the order

17.10.2018

6-żyłowa maszyna do ciągłego odlewania wyrobów długich - szacowanie wartości zamówienia // 6-strand billet continuous casting machine - estimating the value of the order

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, dostawy (zgodnie z DDP), montażu, uruchomienia i integracji systemu bezpieczeństwa dla potrzeb ACE w Zakładzie Walcownia Zimna, ArcelorMittal Poland w Krakowie //  Request for quotation concerning design, delivery ( DDP), installation commissioning and integration of safety system for the needs of ACE in Arcelor Mittal Poland plant in Kraków


14.01.2022

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy (zgodnie z DDP), rozładunku, montażu i uruchomienia układu detekcji położenia kręgów i wagonów na torze dostawczym dla potrzeb ACE w Zakładzie Walcownia Zimna – Kraków //  Request for quotation concerning delivery ( DDP) unloading, installation and commissioning of system for detection of the position of coils and wagons on the delivery track for the needs of ACE in Arcelor Mittal Poland plant in Kraków


10.01.2022

Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 01/0211/2021  //  Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 01/0211/2021

24.11.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy (zgodnie z DDP), rozładunku, montażu i uruchomienia nowej suwnicy nr 1025 o udźwigu Q=40t, 2 kompletów kleszczy oraz doposażenie istniejącej suwnicy nr 1020 dla potrzeb ACE w zakładzie ArcelorMittal Poland w Krakowie //  Request for quotation concerning delivery unloading, erection and commissioning of new OHT crane no. 1025 of lifting capacity Q=40t, 2 sets of tongs and retrofitting of an existing OHT crane no. 1020 for the needs of ACE in Arcelor Mittal Poland plant in Kraków


17.12.2021

Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 02/0211/2021  //  Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 02/0211/2021

18.11.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące ddostawy (zgodnie z DDP), rozładunku, montażu i uruchomienia nowej suwnicy nr 1025 o udźwigu Q=40t //  Request for quotation concerning the supply (in accordance with DDP), unloading, erection and commissioning of a new OHT crane no. 1025 of lifting capacity Q=40t


29.06.2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zapytania ofertowego nr 01/0211/17-00/2019  //  INFORMATION ON THE RESULT OF THE BID SUBMISSION for the tender procedure no. 01/0211/17-00/2019

20.11.2019

PONOWNE PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT dla zapytania ofertowego nr 01/0211/17-00-2019  / ANOTHER EXTENSION OF BID SUBMISSION DEADLINE for the tender procedure no. 01/0211/17-00/2019

20.11.2019

Formularz pytań i odpowiedzi (4)  /  Questions and answers (4)  -  01/0211/17-00/2019

18.11.2019

Formularz pytań i odpowiedzi (3)  /  Questions and answers (3)  -  01/0211/17-00/2019

07.11.2019

Formularz pytań i odpowiedzi (2)  /  Questions and answers (2)  -  01/0211/17-00/2019

05.11.2019

PONOWNE PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT dla zapytania ofertowego nr 01/0211/17-00-2019  / ANOTHER EXTENSION OF BID SUBMISSION DEADLINE for the tender procedure no. 01/0211/17-00/2019

23.10.2019

Formularz pytań i odpowiedzi  /  Questions and answers  -  01/0211/17-00/2019

17.10.2019

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT dla zapytania ofertowego nr 01/0211/17-00-2019  /  EXTENSION OD BID SUBMISSION DEADLINE for the tender procedure no. 01/0211/17-00/2019

24.09.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/0211/17-00-2019  /  REQUEST FOR QUOTATION no. 01/0211/17-00/2019

dotyczące dostawy (zgodnie z DDP), rozładunku, montażu i uruchomienia nowej suwnicy nr 1025 o udźwigu Q=40t  /  concerning the supply (in accordance with DDP), unloading, erection and commissioning of a new OHT crane no. 1025 of lifting capacity Q=40t

13.06.2019

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POIR.01.02.00-211/17

numer ACE/01/211/2019

Treść jest w trakcie przygotowania.

"Opracowanie i demonstracja innowacyjnej dwuetapowej technologii oczyszczania gazu wielkopiecowego spełniającej założenia minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów w postaci szlamów, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania pyłów oraz spełniającej wymagania technologiczne do dalszego energetycznego zagospodarowania gazu wielkopiecowego"

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010), instalacji i uruchomienia instalacji pilotażowej Drogi Gazu dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej  // Request for quotation concerning purchase, deliveries (in accordance with DDP INCOTERMS 2010), installation and start-up of the pilot installation of the gas cleaning plant for Blast Furnace No. 2 in Dąbrowa Górnicza.


14.12.2020

Formularz pytań i odpowiedzi dla postępowania nr 1_0099_18_2020  //  Questions & answers for the tender process no. 1_0099_18_2020

11.12.2020

AKTUALIZACJA zaproszenia do składania ofert oraz Formularz pytań i odpowiedzi dla postępowania nr 1_0099_18_2020  // UPDATE of the request for quotation and Questions & answers for the tender process no. 1_0099_18_2020

04.12.2020

AKTUALIZACJA zaproszenia do składania ofert oraz Formularz pytań i odpowiedzi nr 1_0099_18_2020  // UPDATE of the request for quotation and Questions and answers 1_0099_18_2020

27.11.2020

AKTUALIZACJA zaproszenia do składania ofert oraz Formularz pytań i odpowiedzi nr 1_0099_18_2020  // UPDATE of the request for quotation and Questions and answers 1_0099_18_2020

20.11.2020

AKTUALIZACJA zaproszenia do składania ofert  // UPDATE of the request for quotation

Zaktualizowana zostaje lista załączników do zapytania ofertowego o nowy załącznik: "Warunki ogólne zakupów wraz z formularzem ich akceptacji"  // The list of appendices is being updated by a new appendix: "General terms and conditions for purchases together with its acceptance form"

17.11.2020

Zaproszenie do składania ofert
Request for Quotation

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu, dostawę DDP (wg Incoterms 2020), demontaż, montaż oraz uruchomienie dwóch sond nad wsadowych, sondy pod wsadowej, mini sond oraz analizatora gazu dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej.  //  Request for quotation concerning design, DDP delivery (according to Incoterms 2020), dismantling, assembly and commissioning of above burden probes, in burden probe, mini probes and gas analyser for Blast Furnace No. 2 in Dąbrowa Górnicza.


29.06.2021
Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 1/0118/2021  //  Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 1/0118/2021

15.06.2021

Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 1/0118/2021  //  Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 1/0118/2021

27.05.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

"Opracowanie i demonstracja inteligentnego układu chłodzenia agregatu hutniczego poprzez zamknięcie i integrację obiegów wodnych przy zwiększeniu niezawodności eksploatacji procesu metalurgicznego oraz poprawie efektywności wykorzystania przemysłowej wody chłodzącej"


Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji systemu chłodzenia Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej //  Request for quotation concerning modernization of cooling system at Blast Furnace no. 2 in Dąbrowa Górnicza


22.12.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 5/034/2021  // INFORMATION ABOUT THE CANCELLATION OF THE PROCEEDING No. 5/034/2021

09.12.2021

Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 5/034/2021  // Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 5/034/2021

10.11.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oraz dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010) miedzianych płyt chłodniczych dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej //  Request for quotation concerning purchase and deliveries (in accordance with DDP INCOTERMS 2020) of copper cooling staves for Blast Furnace No. 2 in Dąbrowa Górnicza


04.03.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 4/034/2021 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 4/034/2021

18.11.2021

Zmiana terminu składania ofertdla postępowania nr 4/034/2021  // Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 4/034/2021

18.10.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010) żeliwnych płyt chłodniczych dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej //  Request for quotation concerning deliveries (in accordance with DDP INCOTERMS 2010) of cooling cast iron staves for Blast Furnace No. 2 in Dąbrowa Górnicza


04.03.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 3/034/2021 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 3/034/2021

18.11.2021

Zmiana terminu składania ofertdla postępowania nr 3/034/2021  // Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 3/034/2021

18.10.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji systemu chłodzenia Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej //  Request for quotation concerning modernization of cooling system at Blast Furnace no. 2 in Dąbrowa Górnicza


10.08.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 2/034/2021  //  INFORMATION ABOUT THE CANCELLATION OF THE PROCEEDING No. 2/034/2021

17.06.2021

Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 2/034/2021  //  Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 2/034/2021

21.05.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące: zakupu i dostawy DDP (INCOTERMS 2020) oraz przeprowadzenie nadzoru nad montażem płyt chłodniczych dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej  //  Request for quotation concerning: purchase and deliveries (in accordance with DDP INCOTERMS 2010) together with supervision over execution of cooling staves for Blast Furnace No. 2 in Dąbrowa Górnicza


10.08.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 1/034/2021  //  INFORMATION ABOUT THE CANCELLATION OF THE PROCEEDING No. 1/034/2021

17.06.2021

Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 1/034/2021  //  Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 1/034/2021

18.05.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

"Niezawodne i trwałe w eksploatacji, nowoczesne szyny kolejowe o długości 120 m, charakteryzujące się wysokimi właściwościami mechanicznymi, dużą odpornością na pękanie oraz zmodyfikowaną mikrostrukturą materiału w wyniku modernizacji procesu chłodzenia po walcowaniu"

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji orurowania systemu hartowania główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza //  Request for quotation concerning execution of piping installation for rail head hardening system in DWD Dąbrowa Górnicza.


23.08.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 3/0438/2022 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 3/0438/2022

13.07.2022

Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 3/0438/2022 // Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 3/0438/2022

13.06.2022

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac elektrycznych systemu hartowania główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza //  Request for quotation concerning execution of electrical works for rail head hardening system in DWD Dąbrowa Górnicza.


18.08.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/0438/2022 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 2/0438/2022

04.07.2022

Zmiana terminu składania ofert dla postępowania nr 2/0438/2022 // Change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 2/0438/2022

23.06.2022

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 2/0438/2022 // Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 2/0438/2022

31.05.2022

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji mechanicznego systemu hartowania główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza //  Request for quotation concerning modernization of the mechanical rail head hardening system in DWD Dąbrowa Górnicza


11.07.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/0438/2022 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 1/0438/2022

16.05.2022

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0438/2022 oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT// Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 1/0438/2022 and CHANGE OF DEADLINE FOR THE OFFER SUBMISSION

11.05.2022

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0438/2022 oraz FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI // Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 1/0438/2022 and QUESTIONS & ANSWERS FORM

21.04.2022

KOREKTA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH / CORRECTION OF TENDER DOCUMENTS:

- Modyfikacja punktu VII.8 z Zapytania Ofertowego / Modification of point VII.8 from the Request for Quotation

- Modyfikacja „Oświadczenia o Poufności” (Załącznik nr 3) – treść preambuły / Modification of the “Confidentiality Statement” (Appendix 3) – preamble

- Modyfikacja „Formularza Akceptacji Istotnych Warunków Zamówienia” (Załącznik nr 6) – treść oświadczenia  / Modification of the “Significant Conditions of Purchase - Acceptance Form” (Appendix 6) - the content of the declaration

20.04.2022

Zaproszenie do składania ofert

 

Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2020), nadzoru nad instalacją, uruchomienia i rozruchu instalacji Hartowania główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza  //  Request for quotation concerning design, delivery (in accordance with DDP INCOTERMS 2020), installation supervision, commissioning and start-up of Head hardening system for railway rails – HSM Dąbrowa Górnicza


06.04.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/0438/2021 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 1/0438/2021

16.04.2021

Komunikat dot. zmiany terminu składania ofert dla postępowania nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021. // Communique regarding the change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 1/0438/2021 of February 19th 2021

14.04.2021

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021 - zmiany w zapisach // Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 1/0438/2021 of February 19th 2021 - changes in provisions

08.04.2021

Komunikat dot. zmiany terminu składania ofert dla postępowania nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021. // Communique regarding the change of deadline for the offer submission of the RFQ concerning procedure No. 1/0438/2021 of February 19th 2021

29.03.2021

Formularz pytań i odpowiedzi / Questions and answers - 1/0438/2021

23.03.2021

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021. // Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 1/0438/2021 of February 19th 2021. Przedłużenie terminu składania ofert / Extension of deadline for the offer submission.

19.03.2021

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021. // Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 1/0438/2021 of February 19th 2021

05.03.2021

Komunikat nr 2 dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021  // Communique no. 2 regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 1/0438/2021 of February 19th 2021

26.02.2021

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021  // Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure No. 1/0438/2021 of February 19th 2021

26.02.2021

Request for Quotation

19.02.2021

Zaproszenie do składania ofert

Treść jest w trakcie przygotowania.

Zaproszenia do składania ofert - ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.

09.11.2018

Zaproszenie do składania ofert Nr: 2/2018/NCBR w celu oszacowania rynku


08.06.2018

Zaproszenie do składania ofert nr 1/2018/NCBR/A - wyniki

22.05.2018

KOMUNIKAT
Szanowni Oferenci,
Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Spółkę zapytaniem ofertowym nr 1/2018/NCBR/A, zastosowane kryteria oceny ofert w zakresie doświadczenia i kwalifikacji personelu wykonującego zamówienie są bezpośrednio związane ze specyfiką przedmiotowego postępowania i mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Usługi badawczo – rozwojowe, które są przedmiotem wszczętych postępowań są jednym ze szczególnych obszarów zamówień (jako szeroko rozumianego katalogu usług intelektualnych), do których pożądane jest ze względu na ich przedmiot zamówienia zastosowanie kryterium oceny ofert odnoszących się do doświadczenia oraz kwalifikacji personelu wykonawcy. W ramach wszczętych postępowań, kwalifikacje zatrudnionego personelu mają bezpośredni i newralgiczny wpływ na poziom realizacji zamówienia. W związku z powyższym, podobne kryteria oceny ofert mogą zostać zastosowane również w przyszłych zaproszeniach do składania ofert.

21.05.2018

Zaproszenie do składania ofert nr 1/2018/NCBR/A

24.04.2018

Zaproszenie do składania ofert Nr: 1/2018/NCBR w celu oszacowania rynku

"Wytwarzanie innowacyjnych wyrobów na hybrydowej linii technologicznej do produkcji rur czarnych oraz z powłokami metalicznymi, przy jednoczesnym zaostrzeniu tolerancji wymiarowych, z wykorzystaniem rozproszonego strumienia magnetycznego do badań jakościowych” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0510/18-00)

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie) odpowiadającej stanowisku, które zostało określone w punkcie III niniejszego Zapytania


28.02.2023

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, uruchomienia, przeprowadzenia prób, odbioru technicznego systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi  //  Request for quotation concerning the purchase, the delivery in accordance with DDP INCOTERMS 2010, commissioning, conducting tests, technical acceptance of the in line NDT Flux leakage system including auxiliaries.


04.08.2022

Informacja o wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr 04a/AMTP/2022 / Information on the result of the procedure for Request for quotation no 04a/AMTP/2022

22.07.2022

Formularz pytań i odpowiedzi nr 3 do zapytania ofertowego nr 04a/AMTP/2022 / Questions and answers form no. 3 for Request for quotation no 04a/AMTP/2022

15.07.2022

Formularz pytań i odpowiedzi nr 2 do zapytania ofertowego nr 04a/AMTP/2022 / Questions and answers form no. 2 for Request for quotation no 04a/AMTP/2022

11.07.2022

Formularz pytań i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego nr 04a/AMTP/2022 / Questions and answers form no. 1 for Request for quotation no 04a/AMTP/2022

21.06.2022

Zaproszenie do składania ofert / Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, uruchomienia, przeprowadzenia prób, odbioru technicznego systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi. System ten będzie elementem linii pilotażowej (technologicznej) do produkcji rur Ø 76,1 – 168,3mm i kształtowników 60x60 - 120x120  //  Request for quotation concerning the purchase, the delivery in accordance with DDP INCOTERMS 2010, commissioning, conducting tests, technical acceptance of the in line NDT Flux leakage system including auxiliaries.This machine will be a part of the pilot (technological) line for the production of pipes Ø 76.1 - 168.3 mm OD tube and 60x60 - 120x120 hollow structural sections.


27.05.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 04/AMTP/2021 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 04/AMTP/2021

22.02.2022

Formularz pytań i odpowiedzi nr 6 do zapytania ofertowego nr 04/AMTP/2021 / Questions and answers form no. 6 for Request for quotation no 04/AMTP/2021

01.02.2022

Formularz pytań i odpowiedzi nr 5 do zapytania ofertowego nr 04/AMTP/2021 - przedłużenie terminu składania ofert / Questions and answers form no. 5 for Request for quotation no 04/AMTP/2021 - prolongation of deadline for submition of offers

14.01.2022

Formularze pytań i odpowiedzi nr 3 i 4 do zapytania ofertowego nr 04/AMTP/2021 - przedłużenie terminu składania ofert / Questions and answers forms no. 3 & 4 for Request for quotation no 04/AMTP/2021 - prolongation of deadline for submition of offers

09.12.2021

Formularz pytań i odpowiedzi nr 2 do zapytania ofertowego nr 04/AMTP/2021 - przedłużenie terminu składania ofert / Questions and answers form no. 1 for Request for quotation no 04/AMTP/2021 - prolongation of deadline for submition of offers

22.11.2021

Formularz pytań i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego nr 04/AMTP/2021 - przedłużenie terminu składania ofert / Questions and answers form no. 1 for Request for quotation no 04/AMTP/2021 - prolongation of deadline for submition of offers

26.10.2021

Zaproszenie do składania ofert
Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące dzakupu, dostawy zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, uruchomienia, przeprowadzenia prób, odbioru technicznego zgrzewarki wysokiej częstotliwości wraz z wyposażeniem pomocniczym.  //  Request for quotation concerning the purchase, the delivery in accordance with DDP INCOTERMS 2010, commissioning, conducting tests, technical acceptance of the High frequency welding machine including auxiliaries equipment.


15.07.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 05/AMTP/2021 // INFORMATION ABOUT THE RESULT OF THE PROCEEDING No. 05/AMTP/2021

05.11.2021

Formularz pytań i odpowiedzi nr 6 do zapytania ofertowego nr 05/AMTP/2021 oraz przedłużenie terminu składania ofert / Questions and answers form no. 6 for Request for quotation no 05/AMTP/2021 and prolongation of deadline for submition of offers

20.10.2021

Formularz pytań i odpowiedzi nr 5 do zapytania ofertowego nr 05/AMTP/2021 / Questions and answers form no. 5 for Request for quotation no 05/AMTP/2021

28.09.2021

Formularz pytań i odpowiedzi nr 4 do zapytania ofertowego nr 05/AMTP/2021 - przedłużenie terminu składania ofert / Questions and answers form no. 4 for Request for quotation no 05/AMTP/2021 - prolongation of deadline for submition of offers

01.09.2021

Formularz pytań i odpowiedzi nr 3 do zapytania ofertowego nr 05/AMTP/2021 - przedłużenie terminu składania ofert / Questions and answers form no. 3 for Request for quotation no 05/AMTP/2021 - prolongation of deadline for submition of offers

10.08.2021

Formularz pytań i odpowiedzi nr 2 do zapytania ofertowego nr 05/AMTP/2021 / Questions and answers form no. 2 for Request for quotation no 05/AMTP/2021

27.07.2021

Formularza pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 05/AMTP/2021 / Questions and answers form for Request for quotation no 05/AMTP/2021

14.07.2021

Zaproszenie do składania ofert
Request for Quotation

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, uruchomienia, przeprowadzenia prób, odbioru technicznego frezarek do obróbki końców rur pracujących w linii produkcyjnej  //  Request for quotation concerning the delivery in accordance with DDP INCOTERMS 2010, commissioning, conducting tests, technical acceptance of the chamfering machines for processing pipe ends working in the production line.


19.02.2021

Informacja o wyniku postępowania nr 02/AMTP/2020  //  Information about results of the tender process no. 02/AMTP/2020

14.12.2020

Formularz pytań i odpowiedzi dla postępowania nr 02/AMTP/2020  //  Questions & answers for the tender process no. 02/AMTP/2020

20.11.2020

AKTUALIZACJA zaproszenia do składania ofert - dodatkowy załącznik  // UPDATE of the request for quotation - additional appendix

17.11.2020

Zaproszenie do składania ofert
Request for Quotation

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ / CONTRACT AWARDING REGULATIONS

WSPARCIE PUBLICZNE - POZOSTAŁE PROGRAMY

14.03.2023
 
Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem