Wizja i zaangażowanie

ArcelorMittal Poland to organizacja mająca wpływ na wiele dziedzin życia, co obliguje nas do prowadzenia przemyślanej i odpowiedzialnej działalności z uwzględnieniem wszystkich grup interesariuszy. Dla naszych pracowników takie podejście oznacza konsekwentne działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ich talentów i umiejętności. Na zewnątrz firmy objawia się ono w naszym zaangażowaniu w ciągłe zmniejszanie naszego wpływu na środowisko naturalne i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Programy społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wytycznymi dotyczącymi udzielania wsparcia w ramach projektów społecznych.

Wytyczne dotyczące udzielania wsparcia w ramach projektów społecznych ArcelorMittal Poland

Wniosek o dofinansowanie projektu. Należy przesłać na adres mailowy:

karolina.muza-adamiec@remove-this.arcelormittal.com lub magdalena.kusmierz@remove-this.arcelormittal.com

Pobierz wniosek

Sprawozdanie

ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland

10 ambicji

01.

Zapewnienie pracownikom bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska pracy.

06.

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez odpowiedzialne korzystanie ze źródeł energii.

02.

Wyroby promujące bardziej zrównoważony styl życia.

07.

Współpracujemy z ponad 3 tys. dostawców usług i produktów w skali roku.

03.

Wyroby tworzące trwałą infrastrukturę.

08.

Zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności.

04.

Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i wysoki wskaźnik recyclingu.
W trosce o środowisko naturalne, zmniejszyliśmy zużycie wody gruntowej o 60% w ciągu ostatnich 25 lat.

09.

Zapewnienie napływu utalentowanych młodych naukowców i inżynierów.

05.

Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska i ograniczenie wpływu na jakość wody, gleby i powietrza.

10.

Mierzalny wkład  na rzecz społeczeństwa doceniany przez innych.

Raporty zrównoważonego rozwoju

Od początku istnienia ArcelorMittal, jesteśmy świadomi wpływu jaki nasza firma wywiera na otoczenie i jak wielkie korzyści dla wszystkich interesariuszy ma aktywność na polu CSR. W poczuciu misji i zaangażowania w zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność, tworzymy coroczne raporty podsumowujące praktyki firmy.

Różnorodność i Integracja Społeczna

Projekty społeczne

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim – to hasło, które od wielu lat jest wyznacznikiem wszystkich działań i decyzji podejmowanych w firmie. Współpraca z jednostkami straży pożarnych jest dowodem konsekwentnej realizacji strategii ArcelorMittal Poland, w której bezpieczeństwo jest najważniejszym priorytetem. Zakupione samochody strażackie czy osprzęt ratowniczy służą zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i naszym zakładom.

Edukacja

Inwestując w społeczności lokalne, skupiamy się na kilku strategicznych obszarach, spośród których prym wiedzie edukacja. Wybraliśmy ją nie tylko ze względu na jej rolę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, ale także w odpowiedzi na potrzeby lokalnych władz i społeczności. Ponad 70 projektów edukacyjnych zrealizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, na uczelniach wyższych w przedszkolach, a nawet żłobkach sprawia, że ArcelorMittal Poland jest nie tylko aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, ale też patronem działań edukacyjnych na Śląsku, w Małopolsce i na Opolszczyźnie.

Zdrowie

Zdrowie to jeden z głównych filarów działalności społecznej ArcelorMittal Poland. Mamy świadomość, że potrzeby placówek medycznych są zazwyczaj większe niż ich możliwości finansowe. Cieszy nas zatem, że nasze zaangażowanie we wspólne projekty zwiększa możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów, a przez to pomaga w zaspokojeniu choć części tych potrzeb.

Ekologia

Staramy się nie ograniczać naszych działań z zakresu ochrony środowiska tylko do tych związanych z inwestycjami i przestrzeganiem praw, pragniemy kształtować właściwą postawę wśród naszych pracowników i sąsiadów. Dlatego bardzo chętnie włączamy się, a nawet inicjujemy akcje sprzątania zielonych terenów, sadzenie drzew, zbiórki makulatury czy nawet wymiany pieców węglowych.

Sport

Równie ważny, jak edukacja czy promocja zdrowia, jest dla naszej firmy sport. ArcelorMittal Poland nie angażuje się jednak w promocję sportu zawodowego, lecz wspiera lokalne inicjatywy, w których uczestniczyć może każdy. Naszym celem jest zachęcenie pracowników, ich rodzin oraz społeczności lokalnych do aktywnego trybu życia. Robimy to między innymi poprzez współpracę z Towarzystwami Krzewienia Kultury Fizycznej działającymi przy oddziałach w Krakowie oraz w Dąbrowie Górniczej. To procentuje. Nasi pracownicy wspaniale potrafią się zaangażować, czego przykładem jest chociażby udział w zawodach strzeleckich czy rozgrywkach piłki nożnej, w których niejednokrotnie osiągali sukcesy, a także udział w corocznym Półmaratonie Dąbrowskim.

Wolontariat

Wolontariat Pracowniczy

Od lat organizujemy i wspieramy wolontariat pracowniczy oraz akcje społeczne. Pracownicy zaangażowani w działanie na rzecz społeczności lokalnych mogą liczyć na naszą pomoc na różnych płaszczyznach. Możliwości jest wiele i zależą od rodzaju prac czy działalności, np.: wsparcie organizacyjne, promocja danej akcji wśród pracowników, zakup gadżetów firmowych, pokrycie kosztów związanych z akcją wolontariatu.

Nasi pracownicy angażują się w zróżnicowane działania, których ukoronowaniem jest grudniowy Dzień Wolontariatu Pracowniczego.

ArcelorMittal Poland

Akcje wolontariackie, które wspieramy

Pikniki rodzinne

Organizacja wydarzeń sportowych

Zawody dla dzieci i młodzieży

Spotkania z seniorami

Pomoc schroniskom dla zwierząt

Prace remontowe

wsparcie osób niepełnosprawnych

Ład korporacyjny

Zobowiązanie ArcelorMittal do przestrzegania wysokich standardów i stosowania najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, a także przejrzystość postępowania jest warunkiem koniecznym dla rozwoju firmy. Naszym zdaniem, dobre praktyki biznesowe warunkują sukcesy ekonomiczne osiągane w dłuższej perspektywie. Chcemy utrzymać naszą reputację w zakresie dotrzymywania wysokich standardów etycznych i zasad ładu korporacyjnego.

Program zgodności

Szkolenia

Zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności, każdy pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie Kodeksu Etyki Biznesu, Procedury Zgłaszania Niewłaściwego Postępowania i Polityk HR. Wybrane grupy pracowników winny zostać zaznajomione z pozostałymi częściami składowymi Programu Zgodności. Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem metod tradycyjnych, jak i online oraz powtarzane są co 3 lata. Dodatkowo, zakres obowiązywania poszczególnych elementów programu ustalany jest przez biuro korporacyjne i publikowany na stronie intranetowej ArcelorMittal.

Struktura organów Spółki

Przejrzyste zasady postępowania to standard w ArcelorMittal. Dlatego w Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Poland obecni są przedstawiciele związków zawodowych. Przedstawiciele pracowników uczestniczą również w spotkaniach kierownictwa firmy.


Certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania

ArcelorMittal Poland posiada certyfikaty potwierdzające funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w całym obszarze Spółki.

Zintegrowany System Zarządzania w ArcelorMittal Poland obejmuje:

  • System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 oraz w wybranych obszarach System Zarządzania Jakością dla przemysłu motoryzacyjnego wg IATF 16949:2016
  • System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018
  • System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018
  • Standard ResponsibleSteel
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym ( w obszarach ZDR) wg wymogów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Laboratoria Ochrony Środowiska oraz Laboratoria Badań Jakościowych są akredytowane na spełnienie wymagań normy ISO/IEC 17025

Dialog lokalny

W ArcelorMittal Poland utworzono w ramach Biura Komunikacji komórkę ds. dialogu lokalnego. Do zadań zespołu należy m.in budowanie i utrzymywanie kontaktów ze społecznościami w miastach, gdzie firma ma swoje zakłady. Dialog lokalny prowadzony jest również przez biuro odpowiedzialności biznesu  i employer branding, które między innymi realizuje projekty społeczne.

Poniżej podajemy terminarz spotkań z interesariuszami:

Wybierz:

Spotkanie w sprawie festynu w Strzemieszycach

30.08.2021

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Dąbrowie Górniczej

30.08.2021

Spotkanie w Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej

25.08.2021

Spotkanie ze stowarzyszeniem Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne

20.08.2021

Spotkanie w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

04.08.2021

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

25.05.2021

Otwarcie Szlaku Kruszcowego w Dąbrowie Górniczej

23.05.2021

Pierwsza połowa 2021, spotkania w formie zdalnej, rozmów telefonicznych

styczeń-czewiec

Pokaż więcej () ...

W związku z pandemią, większość spotkań była online lub w formie telekonferencji

2020

Kraków: spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które zwyciężyły w konkursie grantowym Działamy lokalnie

maj

Dąbrowa Górnicza: spotkanie Rady Fundacji Ochrony Zdrowia

maj

Kraków: komisja minigrantów

kwiecień

Warszawa: finał VI edycji konkursu Zwolnieni z Teorii

28.04.2020

Politechnika Śląska: finał lokalny Konkursu Inżynierskiego EBEC

22.04.2020

Dąbrowa Górnicza, siedziba ArcelorMittal Poland: II wizyta stypendystów ArcelorMittal Poland – część surowcowa

24.04.2020

Zdzieszowice – spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które zwyciężyły w konkursie grantowym Działamy lokalnie

kwiecień

Dąbrowa Górnicza – spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które zwyciężyły w konkursie grantowym Działamy lokalnie

kwiecień

Zdzieszowice: komisja minigrantów

Dąbrowa Górnicza: komisja minigrantów

25.03.2020

Kraków, Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej: spotkanie Rady Fundacji

25.03.2020

Warszawa, Forum Zdrowego Biznesu: STALove Zdrowie – ochrona i promocja zdrowia pracowników ArcelorMittal Poland realizowana przez Fundację Ochrony Zdrowia

25.03.2020

Dąbrowa Górnicza, siedziba ArcelorMittal Poland: wizyta uczniów z klas patronackich KGHM 

18.03.2020

Akademia Górniczo-Hutnicza: uroczyste wręczenie dyplomów studentom niepełnosprawnym, którzy uzyskali stypendium

9.03.2020

Akademia Górniczo-Hutnicza: Targi Pracy

5.03.2020

Politechnika Śląska: Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

2.03.2020

Spotkanie z przedstawicielem stowarzyszenia "Aktywne Zagłębie Dąbrowskie"

20.02.2020

Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Zielony Gołonóg oraz radnym miasta Dąbrowa Górnicza Piotrem Zielińskim

19.02.2020

Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

18.02.2020

Spotkanie noworoczne w Strzemieszycach

10.01.2020

Pokaż więcej () ...

Spotkanie z przedstawicielami nowohuckich dzielnic

11.12.2019

Spotkanie przedświąteczne z przedstawicielami Rady Miasta Dąbrowy Górniczej

10.12.2019

Spotkanie przedświateczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Dąbrowie Górniczej

10.12.2019

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Promocji Dzielnicy Strzemieszyce

19.11.2019

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

23.10.2019

Spotkanie z przedstawicielami rady dzielnicy Strzemieszyc

9.10.2019

Przekazanie stojaków rowerowych - stowarzyszenia Zielony Gołonóg

17.06.2019

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

14.06.2019

Spotkanie w Łośniu, obchody 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich

14.06.2019

Przekazanie stojaków rowerowych wraz ze stowarzyszeniem Zielony Gołonóg szkole nr 12 w Dąbrowie Górniczej

13.06.2019

Dzień Otwarty Dąbrowa Górnicza

18.05.2019

Festyn rodzinny w Strzemieszycach

18.05.2019

Dzień Otwarty Świętochłowice

13.04.2019

Dzień Otwarty Sosnowiec

13.04.2019

Spotkanie z prezesem stowarzyszenia Zielony Gołonóg

5.04.2019

Spotkanie z przewodniczym zarządu Strzemieszyc

4.04.2019

Spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa oraz przewodniczącymi nowohuckich dzielnic

3.04.2019

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

27.03.2019

Spotkanie z przewodniczącym Rady Dzielnicy Bieńczyce, Kraków

6.03.2019

Spotkanie z przewodniczacym rady Dzielnicy Wzgórza Krzesławickie, Kraków

6.03.2019

Spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa

14.01.2019

Pokaż więcej () ...

Chcielibyśmy na bieżąco informować mieszkańców o działaniach firmy i o tym co u nas słychać, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami:

Anna Bochenek

Komunikacja i Dialog Lokalny |

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
T: +48 32 776 78 10

Standard ResponsibleSteelTM

ArcelorMittal Poland znalazł się w gronie nielicznych firm, które otrzymały certyfikat ResponsibleSteelTM. Po zakończonym pomyślnie audycie przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą DNV Poland (audytor akredytowany przez organizację ResponsibleSteelTM ), spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów ujętych w standardzie ResponsibleSteelTM.  

Co to jest standard ResponsibleSteelTM?

Standard jest nową normą dla branży stalowej, która koncentrujesię na kwestiach środowiskowych i społecznych. Został opracowany przez organizację ResponsibleSteelTM zrzeszającą największe przedsiębiorstwa stalowe świata, organizacje społeczne, naukowe i środowiskowe. Wiele szczegółowych kryteriów standardu znacznie wykracza poza wymogi określone w przepisach prawa czy wewnętrznych dokumentach ArcelorMittal. 

Dlaczego?

Chcemy, by nasi interesariusze mieli pewność, że nasza stal będąca z natury materiałem o nieskończonym potencjale recyklingu jest produkowana z uwzględnieniem najwyższych standardów w obszarach takich jak BHP, kultura organizacyjna i zarządzania, prawo pracy i prawa człowieka, relacje z otoczeniem czy szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności.  Certyfikat ResponsibleSteelTM jest potwierdzeniem spełnienia tych wymogów.

Jakie obszary podlegają ocenie?

Standard obejmuje 12 zasad:

1. Ład korporacyjny, czyli nasze wartości, zobowiązanie do przestrzegania prawa i kodeksu etyki, odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów.

2. Systemy zarządzania społecznego, środowiskowego i ogólnego, czyli efektywność i przejrzystość naszych działań w tych obszarach.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy, czyli bezpieczne warunki pracy, również w pandemii, oraz zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji.

4. Prawo pracy, czyli przestrzeganie przepisów prawa, zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej, swoboda zrzeszania się i szeroko pojęta troska o dobrostan pracowników.

5. Prawa człowieka, czyli przestrzeganie zasad ujętych w Powszechnej deklaracji praw człowieka zarówno w relacjach z pracownikami, jak i dostawcami.

6. Zaangażowanie w sprawy otoczenia i komunikacja, czyli efektywne budowanie relacji i przekazywanie informacji.

7. Społeczność lokalna, czyli współpraca z sąsiadami, wsparcie społeczności lokalnych i troska o dziedzictwo kulturowe.

8. Zmiany klimatu i emisje gazów cieplarnianych, czyli nasze działania i plany dotyczące redukcji emisji.

9. Hałas, emisje, wycieki i odpady, czyli ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i życie społeczności wokół nas.

10. Gospodarka wodna, czyli odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi.

11. Bioróżnorodność, czyli znajomość ekosystemu, w jakim funkcjonujemy i troska o jego zachowanie.

12. Wyłączanie i zamykanie zakładów, czyli minimalizacja krótko- i długoterminowych skutków społecznych ​i środowiskowych związanych z wyłączaniem i zamykaniem zakładów.

Przebieg audytu

Audyt został przeprowadzony przez niezależnych audytorów z firmy DNV. Pierwszy etap, który miał miejsce w listopadzie 2021 r. potwierdził naszą gotowość do drugiego etapu - zasadniczego procesu certyfikacji na podstawie rozmów i dokumentacji. Drugi etap, oprócz pogłębionej analizy dokumentów, zawierał przede wszystkim szereg działań audytorów weryfikujących, jak w praktyce funkcjonuje u nas zrównoważona produkcja stali. Audytorzy skupili się na rozmowach z kierownictwem poszczególnych zakładów, odbyli wizyty w obszarach produkcyjnych, przeprowadzili indywidualne i grupowe wywiady z pracownikami, związkami zawodowymi oraz innymi interesariuszami ArcelorMittal Poland. 

 

Linki:

https://www.responsiblesteel.org/

https://corporate.arcelormittal.com/sustainability/climate-action-reports

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem